Organization

Chairman:  
Huan-Cheng Chang      Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica
   
Co-Chairmen:  
Chi-Kung Kenny Ni Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica
Jye-Shane Yang Department of Chemistry, National Taiwan University
   
Secretaries  
Wei-Chun Huang
(Sponsorship)
Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica
Yen-Yiu (Yoyo) Liu
(General enquiry)
Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica
   
Treasurer  
Z.-J. Lee Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica
   
Local Committee Members:  
Kuei-Hsien Chen Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica
Yuan-Chung Cheng Department of Chemistry, National Taiwan University
Eric Wei-Guang Diau Department of Applied Chemistry, National Chiao Tung University
Chia-Lung Hsieh Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica
Kuo Chu Hwang Department of Chemistry, National Tsing Hua University
Yuan-Pern Lee Department of Applied Chemistry, National Chiao Tung University
Jim Jr-Min Lin Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica
Teruki Sugiyama  Department of Applied Chemistry, National Chiao Tung University
Shih-Sheng Sun Institute of Chemistry, Academia Sinica